X
GO

Vacatures

Het Novalis College is een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Eindhoven. De school is gehuisvest in een nieuw, milieuvriendelijk gebouw en telt 580 leerlingen. De school biedt vrijeschoolonderwijs aan op vmbo-t, havo- en vwo-niveau. Tevens is in de school een klas met zmlk-leerlingen geïntegreerd.

 

Vacature oudergeleding medezeggenschapsraad

Bij het Novalis College nemen ouders deel in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). In verband met het aflopen van de zittingstermijn van een lid uit de oudergeleding zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat.

Wat doet een MR? De Medezeggenschapsraad van het Novalis College College bestaat uit 8 leden, 2 personeelsleden, 3 ouders en 3 leerlingen. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs.

De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over het schoolbeleid. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld het Schoolplan, de formatie, de schoolbegroting en de ouderbijdrage. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?< Wanneer het schoolbestuur besluiten neemt, moet het voor bepaalde zaken eerst de mening van de MR vragen. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming of het advies van de MR nodig. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en het MR-reglement staan alle bevoegdheden van de MR omschreven.

Waarom zou u in de MR gaan? Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op school. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op. Er vinden tien vergaderingen per jaar plaats op maandag tussen 16.00 en 18.00 uur.

U krijgt vooraf stukken toegestuurd, die u kunt doornemen ter voorbereiding en u kunt uw vragen stellen en/of mening hierover geven in de vergadering. Als ouder neemt u drie jaar deel aan de ouder-geleding. In verband met het verlopen van deze termijn van één van de ouders zijn wij op zoek naar een geïnteresseerde kandidaat die graag meedenkt over allerlei zaken die betrekking hebben op de school en het onderwijs van uw kind.

Belangstelling? Belangstellenden kunnen zich aanmelden door vóór 20 augustus een mail te sturen naar het zittende ouderlid: millicent@scipioblume.nl. Ook voor meer informatie kunt u via de mail contact opnemen. Indien er meerdere kandidaten zijn, zal er een verkiezingsronde volgen. U zult dan gevraagd worden om uw kandidaatstelling schriftelijk te motiveren.