X
GO

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) in het voortgezet onderwijs is precies wat het woord zegt. Het is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Het is het orgaan waarin de verschillende belangen binnen de school vertegenwoordigd worden. Iedere school moet een medezeggenschapsraad hebben. Via deze raad kun je als lid en geleding invloed uitoefenen op het beleid dat wordt uitgevoerd op school.

 

dMR

 

De school kent een overkoepelende medezeggenschapsraad ( MR-VO) en per vestiging een deelraad (dMR). In de praktijk worden de meeste beleidszaken in de dMR behandeld. In de dMR zijn personeel, leerlingen en ouders vertegenwoordigd.

 

Taken

 

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat een aantal algemene taken omschreven van de dMR, waaronder het bevorderen én behouden van een klimaat van openheid en onderling overleg in de school, het waken voor discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling. De dMR denkt niet alleen mee over schoolzaken maar beslist ook mee. Hierdoor levert dit orgaan een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

 

Rechten

 

De dMR heeft de volgende rechten:

 • Informatierecht:
  Het schoolbestuur is verplicht de dMR tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is voor een goed functioneren van de raad.
 • Adviesrecht:
  Het schoolbestuur moet alle voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de dMR.
 • Instemmingsrecht:
  Met bepaalde besluiten van het schoolbestuur moet de dMR instemmen, bijvoorbeeld bij de samenstelling of wijziging van de formatie van de school, of bij beleidsveranderingen.

De dMR-vergaderingen zijn in principe openbaar. U heeft als belanghebbende het recht om (delen van) een vergadering van de dMR bij te wonen. Wanneer u dit wilt, moet u zich vooraf aanmelden via dmr@novalis.nl.

 

Samenstelling dMR

 

De leden van de dMR worden, bij voldoende kandidaten, gekozen via open verkiezingen:

 • 4 personeelsleden
 • 2 leerlingen
 • 2 ouders/verzorgers

Een lid van de schoolleiding neemt namens het bevoegd gezag deel op uitnodiging (zonder stemrecht).

 

Oudergeleding:

 • Sas Sanders
 • Mark Lukkassen

Personeelsgeleding:

 • Kelly Kusters (voorzitter)
 • Ricielle Smits
 • Tijn van Well
 • Fay van Stiphout

Leerlingengeleding:

 • Ive Snijders
 • Jib Slobbe

 

Vragen en/of opmerkingen aan de Medezeggenschapsraad of wanneer u een beleidsmatig punt aan de orde zou willen stellen, kunnen per e-mail gesteld worden: dmr@novalis.nl.