X
GO

Organisatie

Wij zijn een vestiging van de Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. De scholengemeenschap omvat tevens de vestigingen Stichtse Vrije School in Zeist en Karel de Grote College in Nijmegen.

 

Bestuur

Ons bestuur van de Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vormt het bevoegd gezag van het Novalis College, de Stichtse Vrije School en het Karel de Grote College en omvat één bestuurder, de heer A. de Geus. Er is een raad van toezicht van zes personen. Het bestuur is gevestigd op Wilhelminasingel 15, 6524 AJ Nijmegen.

 

De schoolleiding

Het eerste aanspreekpunt voor algemene beleidszaken is de schoolleiding. Deze draagt onder voorzitterschap van de rector de verantwoordelijkheid voor het totale reilen en zeilen van de school.

De schoolleiding bestaat naast de rector uit drie teamleiders. In de dagelijkse zaken en de beleidsvoorbereiding werkt de schoolleiding nauw samen met de teamleiders.

De schoolleiding van de overkoepelende scholengemeenschap wordt gevormd door het Management Team. Hierin hebben zitting de vestigingsleiders (rectoren) en per vestiging een ander lid van de betreffende schoolleiding of een collega die op de betreffende vestiging verantwoordelijk is voor de pedagogische ontwikkelingen samen met de bestuurder. Dit zevental komt regelmatig bijeen om gemeenschappelijke ontwikkelingen en beleidszaken te bespreken en op elkaar af te stemmen.

De bestuurder komt regelmatig op elke vestiging om financiële en rechtspositionele aangelegenheden te bespreken.

De drie vestigingen zijn op de meeste werkgebieden autonoom. In de praktijk hebben leerlingen, ouders en medewerkers dan ook uitsluitend te maken met de schoolorganisatie en schoolleiding zoals die per vestiging is ingericht. De rectoren zijn eindverantwoordelijk voor het algemene beleid en de uitvoering daarvan op hun vestiging.

 

Teams en teamleiders

Alle medewerkers van het Novalis College zijn lid van een team dat wordt aangestuurd door een teamleider. De teams vergaderen met regelmaat over onderwerpen die de specifieke jaarlagen betreffen.

We onderscheiden 3 teams.

  • Team middenbouw
  • Team vmbo-t
  • Team bovenbouw

Het onderwijsondersteunende personeel valt onder het team OOP (rector).

Teamleiders werken nauw samen met elkaar en de rector. Zij vormen het middenkader en functioneren als een brug tussen directie en medewerkers. Hieronder treft u een organigram aan van het Novalis College.

 

Organigram

 

Pedagogische vergadering

Wekelijks komt het lerarencollege bijeen in de pedagogische vergadering. De pedagogische vergadering vormt het kloppende hart van de school. Hier vinden klassen- en leerlingenbesprekingen plaats en wisselen we informatie uit over pedagogische, organisatorische en beleidsmatige onderwerpen. Daarnaast vindt een gezamenlijke studie plaats ter inhoudelijke verdieping. De pedagogische vergaderingen vinden gedeeltelijk plenair en gedeeltelijk in teams plaats.

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen in het contact met de leerkrachten over organisatorische en inhoudelijke zaken. Ze behandelen ook actuele zaken binnen de school. Het streven is dat ieder leerjaar door minstens een leerling vertegenwoordigd is. De leerlingenraad vergadert elke periode.

 

Vertrouwenspersoon & klachtenregeling

De vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt bij klachten en gaat na of een oplossing door bemiddeling kan worden bereikt dan wel of er aanleiding is tot het indienen van een formele klacht. Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon zijn nader beschreven in de klachtenregeling.

De vertrouwenspersoon voor leerlingen is: dhr. A. Diallo
E-mail: A.Diallo@novalis.nl

 

Vertrouwenspersoon voor medewerkers

De vertrouwenspersoon begeleidt, bemiddelt en/of verwijst medewerkers en school bij ernstige problemen die direct gerelateerd zijn aan functioneren binnen de schoolorganisatie.

Externe vertrouwenspersoon

Marieke Krans
Bereikbaar via e-mail: mjkrans@kpnmail.nl
Tel: 06-51375563

Leerlingencoördinator

Leerlingencoördinator: Fay van Stiphout.
De leerlingencoördinator is onderdeel van het ondersteuningsteam en is verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling en verwerking van leerlingzaken en verzuimadministratie.
Ze onderhoud contacten met de leerplichtambtenaar en ondersteunt bij ongewenst gedrag en lesverwijderingen.Mentoraat